Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2016

pdf Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2016 (pdf, 201 KB)
pdf Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (pdf, 441 KB)
pdf Plnění rozpočtu a výsledky hospodaření (pdf, 698 KB)
pdf Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2016 – Tabulková část (pdf, 211 KB)
pdf Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2016 – tabulková část (PO) (pdf, 76 KB)
pdf Poskytnuté dotace a dary za rok 2016 (pdf, 139 KB)
pdf Pohledávky a závazky k 31.12.2016 (pdf, 110 KB)
pdf Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (pdf, 725 KB)
pdf Rozvaha (pdf, 161 KB)
pdf Příloha (pdf, 317 KB)
pdf Výkaz zisku a ztráty (pdf, 93 KB)
pdf Přehled o změnách vlastního kapitálu (pdf, 48 KB)
pdf Přehled o peněžních tocích (pdf, 38 KB)