Žádosti a formuláře

Odbor kancelář vedení města

Volba přísedících Okresního soudu v Novém Jičíně

 

Odbor finanční

Komunální odpady

Psi

 

Odbor správy majetku

 

Odbor bytový

 

Odbor sociálních věcí

 

Odbor školství, kultury a sportu

 

Odbor správních agend

Evidence obyvatel

Občanské průkazy

Cestovní doklady

 

Obecní živnostenský úřad

Elektronické formuláře naleznete na níže uvedené adrese, v části přílohy ke stažení:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular—234081/

 

Odbor životního prostředí

Lesní hospodářství

Myslivost

Odpadové hospodářství

Ochrana ovzduší

Ochrana přírody a krajiny

Ochrana zemědělského půdního fondu

Vodní hospodářství

Výše jsou uvedeny nové verze formulářů pro vodoprávní řízení zpracovaných Ministerstvem zemědělství, které umožňují jejich uživatelsky přívětivější elektronické vyplňování, včetně připojení elektronického podpisu. Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vodopravni-rizeni/

Ostatní

 

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Stavební řád

Územní plánování

Památková péče

Územně analytické podklady

 

Odbor dopravy

Silniční hospodářství

Taxislužba

https://sandpitlearning.wintec.ac.nz/