Obec Rybí

Referent: Ing. Gabriela Slezák Zábranská, tel. 556 768 323, e-mail: gabriela.slezaknovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Rybí

Přehled územně plánovací dokumentace

Název ÚPD Obsah ÚPD Nabytí
účinnosti
OOP
Územní plán Rybí
pdf Opatření obecné povahy (pdf, 156 KB) , jehož nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
I. Územní plán
pdf Textová část (pdf, 869 KB)
pdf 1. Výkres základního členění území (pdf, 978 KB)
pdf 2. Hlavní výkres (pdf, 1 MB)
pdf 3. Dopravní řešení (pdf, 2 MB)
pdf 4. Zásobování vodou (pdf, 826 KB)
pdf 5. Odkanalizování (pdf, 1 MB)
pdf 6. Energetika a spoje (pdf, 907 KB)
pdf 7. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 890 KB)
II. Odůvodnění územního plánu
pdf Textová část (pdf, 7 MB)
pdf 8. Koordinační výkres (pdf, 2 MB)
pdf 9. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 1 MB)
pdf 10. Výkres širších vztahů (pdf, 2 MB)
 2.11.2017 č.j. 587/2017
Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace, OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Rybí

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentu Období Datum schválení v zastupitelstvu Číslo usnesení
pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu (pdf, 2 MB) 2018 – 2022 29.6.2022 323/19/2022

Místo, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu

Přehled registrovaných územních studií

Název ÚS Obsah ÚS Schválení pořizovatelem
Územní studie “Za Humny” (ÚS1)
Textová a tabulková část
pdf PRŮVODNÍ ZPRÁVA (pdf, 312 KB)
Grafická část
pdf HLAVNÍ VÝKRES (pdf, 323 KB)
pdf VÝKRES DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ (pdf, 264 KB)
pdf DETAIL DOPRAVY, LIMITY VYUŽITÍ (pdf, 587 KB)
pdf VÝKRES VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (pdf, 264 KB)
pdf VÝKRES ENERGETIKY A SPOJŮ (pdf, 265 KB)
pdf KOORDINAČNÍ VÝKRES, LIMITY (pdf, 506 KB)
pdf SCHEMA VLASTNICKÝCH VZTAHŮ (pdf, 429 KB)
pdf VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (pdf, 15 MB)
25.11.2019
Územní studie “Kopečná”, Rybí (ÚS2)
Textová a tabulková část
pdf PRŮVODNÍ ZPRÁVA (pdf, 324 KB)
Grafická část
pdf HLAVNÍ VÝKRES (pdf, 498 KB)
pdf VÝKRES DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ (pdf, 697 KB)
pdf VÝKRES VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (pdf, 572 KB)
pdf VÝKRES ENERGETIKY A SPOJŮ (pdf, 557 KB)
pdf KOORDINAČNÍ VÝKRES, LIMITY (pdf, 806 KB)
pdf SCHEMA VLASTNICKÝCH VZTAHŮ (pdf, 560 KB)
pdf VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (pdf, 2 MB)
Dokladová část
pdf VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (pdf, 15 MB)
6.1.2023
Vysvětlivka: ÚS – územní studie

Místa, kde je možné do územní studie nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Rybí