Obec Mořkov

Referent: Mgr. Gabriela Traburová, tel. 556 768 276, e-mail: gabriela.traburovanovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Mořkov

Přehled územně plánovací dokumentace

Název ÚPD Nabytí
účinnosti
OOP
Územní plán Mořkov 4.1.2013  č. j. 1324/2012
Změna č. 1 Územního plánu Mořkov 24.11.2018  č. j. 1100/2018
Územní plán Mořkov – úplné znění po změně č. 1
Změna č. 2 Územního plánu Mořkov 12. 10. 2022  č. j. 1307/2022
Územní plán Mořkov – úplné znění po změně č. 2
Vysvětlivky: OOP – opatření obecné povahy; ÚPD – územně plánovací dokumentace

Místa, kde je možné do územ­ně plá­no­va­cí do­ku­men­ta­ce na­hlí­žet:

  • Měst­ský úřad Nový Jičín, odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu
  • Kraj­ský úřad Mo­rav­sko­slez­ské­ho kraje, odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní, sta­veb­ní­ho řádu a kul­tu­ry
  • Obecní úřad­ Mořkov

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentu Období Datum schválení v zastupitelstvu Číslo usnesení
pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu Mořkov (období: prosinec 2012 – listopad 2016) (pdf, 266 KB) 2012 – 2016  16.11.2016  3.2
pdf Zpráva u uplatňování (pdf, 959 KB) 2016 – 2020  16.12.2020  3.9

Místo, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu

Přehled registrovaných územních studií

Název ÚS Obsah ÚS Schválení pořizovatelem
Územní studie
lokality „Zuberské“
Textová část
pdf Titulní listy (pdf, 158 KB)
pdf Text studie a dokladová část (pdf, 5 MB)
Grafická část
pdf Výkres širších vztahů (pdf, 2 MB)
pdf Výkres vlastnických vztahů (pdf, 447 KB)
pdf Návrh dopravní obsluhy pozemků (pdf, 347 KB)
pdf Návrh zásobování vodou, návrh likvidace odpadních vod (pdf, 285 KB)
pdf Návrh zásobování plynem a elektrickou energií (pdf, 350 KB)
pdf Návrh členění plochy na pozemky (pdf, 568 KB)
pdf Studie zástavby na pozemcích (pdf, 763 KB)
 11.1.2017
Územní studie
lokality „Lánové“
Textová část
pdf Text studie a dokladová část (pdf, 5 MB)
Grafická část
pdf Výkres širších vztahů (pdf, 2 MB)
pdf Výkres vlastnických vztahů (pdf, 234 KB)
pdf Návrh dopravní obsluhy pozemků (pdf, 193 KB)
pdf Návrh zásobování vodou, návrh likvidace odpadních vod (pdf, 193 KB)
pdf Návrh zásobování plynem a elektrickou energií (pdf, 182 KB)
pdf Návrh členění plochy na pozemky (pdf, 348 KB)
pdf Studie zástavby na pozemcích (pdf, 422 KB)
 20.4.2017
Územní studie lokality „Machačky“ Textová část
pdf Text studie a dokladová část (pdf, 6 MB)
Grafická část
pdf 1. Výkres širších vztahů (pdf, 1 MB)
pdf 2. Výkres majetkoprávních vztahů (pdf, 595 KB)
pdf 3. Návrh dopravního řešení (pdf, 545 KB)
pdf 4. Návrh zásobování vodou a likvidace odpadních vod (pdf, 339 KB)
pdf 5. Návrh zásobování plynem a elektrickou energií (pdf, 341 KB)
pdf 6. Návrh členění plochy na pozemky (pdf, 2 MB)
pdf 7. Studie zástavby na pozemcích (pdf, 735 KB)
 10.7.2019
Vysvětlivka: ÚS – územní studie

Místa, kde je možné do územ­ní studie na­hlí­žet:

  • Měst­ský úřad Nový Jičín, odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu
  • Obecní úřad­ Mořkov