Obec Hostašovice

Referent: Bc. Klára Majkusová, DiS., tel. 556 768 362, e-mail: klara.majkusovanovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Hostašovice

Přehled územně plánovací dokumentace

Název ÚPD Obsah ÚPD Nabytí
účinnosti
OOP
Územní plán
Hostašovice
Opatření obecné povahy, jehož nedílnou součástí je

A ÚZEMNÍ PLÁN HOSTAŠOVICE

pdf A. Textová část (pdf, 754 KB)

A. Grafická část

pdf A.1 Výkres základního členění území (pdf, 517 KB) , pdf A.1 Legenda (pdf, 206 KB)
pdf A.2 Hlavní výkres (pdf, 1 MB) , pdf A.2 Legenda (pdf, 395 KB)
pdf A.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 666 KB) , pdf A.3 Legenda (pdf, 260 KB)

B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

pdf B. Textová část odůvodnění (pdf, 5 MB)
Součástí odůvodnění je část zpracovaná pořizovatelem, která obsahuje postup pořízení územního plánu, vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním.

B. Grafická část

pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 2 MB) , pdf B.1 Legenda (pdf, 967 KB)
pdf B.2 Výkres dopravní infrastruktury (pdf, 2 MB) , pdf B.2 Legenda (pdf, 664 KB)
pdf B.3 Výkres technické infrastruktury – vodního hospodářství (pdf, 1 MB) , pdf B.3 Legenda (pdf, 539 KB)
pdf B.4 Výkres technické infrastruktury – energetiky a elektronických komunikací (pdf, 2 MB) , pdf B.4 Legenda (pdf, 615 KB)
pdf B.5 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 1 022 KB) , pdf B.5 Legenda (pdf, 305 KB)
pdf B.6 Výkres širších vztahů (pdf, 994 KB) , pdf B.6 Legenda (pdf, 512 KB)

Dále je zpracováno

pdf Vyhodnocení vlivů Územního plánu Hostašovice na udržitelný rozvoj (pdf, 1 MB) a jeho části:
pdf Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (pdf, 5 MB)
pdf Vyhodnocení vlivů územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (pdf, 2 MB)

15.04.2022 č. j. 175/2022
Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace; OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Hostašovice