Obec Hladké Životice

Referent: Ing. Xenie Juřičková, tel. 556 768 206, e-mail: xenie.jurickovanovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Hladké Životice

Přehled územně plánovací dokumentace

Název ÚPD Obsah ÚPD Nabytí
účinnosti
OOP
Územní plán
Hladké Životice
Opatření obecné povahy, jehož nedílnou součástí je

A. ÚZEMNÍ PLÁN HLADKÉ ŽIVOTICE (VÝROK)

pdf A. Textová část (pdf, 844 KB)

A. Grafická část
pdf A.1 Výkres základního členění území (pdf, 741 KB) , pdf A.1 legenda (pdf, 225 KB)
pdf A.2 Hlavní výkres (pdf, 2 MB) , pdf A.2 legenda (pdf, 474 KB)
pdf A.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 953 KB) , pdf A.3 legenda (pdf, 260 KB)

B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

pdf B. Textová část odůvodnění (pdf, 7 MB)
Obsahuje i část zpracovanou pořizovatelem (B.2) s postupem pořízení územního plánu, vyhodnocením připomínek a rozhodnutím o námitkách s vlastním odůvodněním.

B. Grafická část
pdf B.1 Koordinační výkres (pdf, 5 MB) , pdf B.1 legenda (pdf, 1 MB)
pdf B.2 Výkres dopravní infrastruktury (pdf, 2 MB) , pdf B.2 legenda (pdf, 755 KB)
pdf B.3 Výkres technické infrastruktury – vodní hospodářství (pdf, 2 MB) , pdf B.3 legenda (pdf, 599 KB)
pdf B.4 Výkres technické infrastruktury – energetiky a elektronických komunikací (pdf, 4 MB) , pdf B.4 legenda (pdf, 638 KB)
pdf B.5 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 2 MB) , pdf B.5 legenda (pdf, 489 KB)
pdf B.6 Výkres širších vztahů (pdf, 2 MB) , pdf B.6 legenda (pdf, 442 KB)

DÁLE JE ZPRACOVÁNO
pdf Vyhodnocení vlivů Územního plánu na udržitelný rozvoj území (pdf, 1 001 KB)
pdf Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí – SEA (pdf, 5 MB)

29.04.2022 č. j. OU/271/2022
Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace; OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územ­ně plá­no­va­cí do­ku­men­ta­ce na­hlí­žet:

  • Měst­ský úřad Nový Jičín, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu
  • Měst­ský úřad Fulnek, stavební úřad
  • Kraj­ský úřad Mo­rav­sko­slez­ské­ho kraje, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní, sta­veb­ní­ho řádu a kul­tu­ry
  • Obec­ní úřad Hladké Životice

Přehled vyhodnocení územního plánu

Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Hladké Životice v uplynulém období
Zastupitelstvo obce Hladké Životice schválilo na svém 11. zasedání dne 22. 6. 2016 následující dokument: pdf Zpráva (pdf, 273 KB)