Městys Suchdol nad Odrou

Referent: Bc. Klára Majkusová, DiS., tel. 556 768 362, e-mail: klara.majkusovanovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Suchdol nad Odrou, Kletné

Přehled územně plánovací dokumentace

Název ÚPD Obsah ÚPD Nabytí
účinnosti
OOP
Územní plán
Suchdol nad Odrou

ÚZEMNÍ PLÁN SUCHDOL NAD ODROU (VÝROK)

pdf I.A Textová část (pdf, 611 KB)

Grafická část
pdf I.B.1 Výkres základního členění území (pdf, 948 KB)
pdf I.B.2 Hlavní výkres (pdf, 3 MB)
pdf I.B.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 1 MB)

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUCHDOL NAD ODROU

pdf II.A Textová část odůvodnění (pdf, 2 MB)
včetně přílohy č. 1

Grafická část
pdf II.B.1 Koordinační výkres (pdf, 5 MB)
pdf II.B.2 Výkres širších vztahů (pdf, 2 MB)
pdf II.B.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 1 MB)

DÁLE JE ZPRACOVÁNO
pdf Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu na udržitelný rozvoj (pdf, 261 KB)
pdf Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí – SEA (pdf, 3 MB)
pdf Posouzení vlivu koncepce ÚP Suchdol nad Odrou na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (pdf, 2 MB)

5.1.2022 č. j. 01/2021
Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace; OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Úřad městyse Suchdol nad Odrou
  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Úřadu městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou