Územně analytické podklady ORP Nový Jičín

Územně analytické podklady (ÚAP) patří mezi územně plánovací podklady; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. Úkolem ÚAP je zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území. ÚAP se zpracovávají podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb.

První územně analytické podklady v roce 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Integrovaný operační program

5. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Nový Jičín byla pořízena k datu 31.12.2020. Tato aktualizace navazuje na dříve zpracované ÚAP ORP Nový Jičín a jejich aktualizace. Předpokládaným termínem vydání 6. úplné aktualizace je prosinec 2024. Do té doby probíhá nepřetržitě průběžná aktualizace databáze ÚAP na základě průzkumů území, na základě poskytnutých údajů o území a na základě dalších dostupných informací. Průběžně aktualizovaná data jsou zveřejněna prostřednictvím mapového serveru na tomto odkazu.

Informace a doporučení

Pro správné zobrazení souborů je nutné mít nainstalován program Adobe Acrobat Reader.
Vzhledem k velikosti jednotlivých souborů doporučujeme před otevřením příslušný soubor uložit ve Vašem počítači.

5. úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Nový Jičín v roce 2020

A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST
pdf Text (pdf, 18 MB)
pdf Kartogram vyváženosti vztahu územních podmínek (pdf, 578 KB)
pdf Záměry v území (pdf, 75 KB)
pdf Problémy k řešení v ÚPD/ÚS v členění po obcích (pdf, 75 KB)
B. GRAFICKÁ ČÁST
pdf B.a) Výkres hodnot území (pdf, 16 MB)
pdf B.a) Legenda výkresu hodnot území (pdf, 1 MB)
pdf B.b) Výkres limitů využití území – část A (pdf, 19 MB) ochrana památek, přírodní podmínky území
pdf B.b) Výkres limitů využití území – část B (pdf, 13 MB) vytváření a ochrana zdravých a bezpečných životních podmínek, technická infrastruktura, doprava
pdf B.b) Společná legenda výkresu limitů využití území (pdf, 1 MB)
pdf B.c) Výkres záměrů na provedení změn v území (pdf, 9 MB)
pdf B.d) Problémový výkres (pdf, 12 MB)
C. DOKLADOVÁ ČÁST
pdf Doklad o projednání ÚAP s obcemi (pdf, 851 KB)

Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 odst. 3 stavebního zákona, jsou zveřejněny prostřednictvím mapového serveru.

Formulář pro poskytovatele údajů o území je k dispozici zde: rtf Pasport údaje o území dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (rtf, 138 KB)