Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace

Sedlnice

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Sedlnice za období 2018 – 2022

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Sedlnice  oznamuje zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Sedlnice v uplynulém období.

Územní plán Nový Jičín byl vydán dne 29. 9. 2014. Od vydání Územního plánu Sedlnice v roce 2014 byla proto již zpracována jedna Zpráva o uplatňování za období 2014 – 2018, Zastupitelstvem obce Sedlnice schválena dne 10. 9. 2018. Projednávaný návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Sedlnice (dále jen „návrh Zprávy“) je nyní zpracován pro období 2018 – 2022 a neobsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu.

Návrh Zprávy je v souladu s § 20 odst. 1 a § 47 odst. 2 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí od 23. 1. 2023 do 22. 2. 2023, a to na tomto odkazu:

pdf Zpráva o uplatňování ÚP Sedlnice za uplynulé období 2018 – 2022 (pdf, 2 MB)

V souladu s ustanovením § 55 odst. 1 a přiměřeně s použitím § 47 odst. 2 stavebního zákona:

  • dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah změny územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů;
  • krajský úřad jako příslušný úřad podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí uplatní v téže lhůtě, tj. do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy, u pořizovatele stanovisko;
  • příslušný orgán ochrany přírody nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny;
  • sousední obce mohou v téže lhůtě, tj. do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy, uplatnit u pořizovatele své podněty.
  • každý může uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tj. do 22.02.2023)

Písemná vyjádření, stanoviska a podněty zasílejte na adresu pořizovatele, tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín, do datové schránky “ywmb4nc“ či elektronickou podatelnou na adresu e‑podatelna@novyjicin.cz se zaručeným elektronickým podpisem. Písemná podání nutno opatřit identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.


Město Nový Jičín

Změna č. 8 Územního plánu Nový Jičín

O pořízení Změny č. 8 územního plánu Nový Jičín rozhodlo Zastupitelstva města Nový Jičín na svém zasedání dne 13.06.2022. V současné době je zpracován návrh zadání Změny č. 8.


Obec Bernartice nad Odrou

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou 
Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel  projednává návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou za období 2018 – 2022 (dále jen „návrh zprávy“). Od nabytí účinnosti Územního plánu Bernartice nad Odrou byla již schválena zpráva o uplatňování územního plánu pro období 2014 – 2018. Projednávaný návrh zprávy neobsahuje požadavek na pořízení změny územního plánu, nejsou tedy stanoveny pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu.

Návrh zprávy je dle § 20 odst. 1 a § 47 odst. 2 stavebního zákona zveřejněn k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky tj. od 8.12.2022  do 9.1.2023
v tištěné podobě
– u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. č. 1, 741 01 Nový Jičín, kancelář č. 039 (v úředních hodinách uvedených na webových stránkách města, jinak dle dohody na tel.: 556 768 206)
–   u obce na Obecním úřadě v Bernarticích nad Odrou, Bernartice nad Odrou č. 200, 741 01   (v úředních hodinách uvedených na webových stránkách obce, jinak dle dohody na tel.: 556 708 522, 602 630 764)
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup  zde  pdf návrh Zprávy o uplatňování ÚP Bernartice nad Odrou (pdf, 1 MB)     nebo  u obce na webové adrese: https://www.bernarticenadodrou.cz/ v části: Obecní úřad – Územní plán, adresa: https://www.bernarticenadodrou.cz/obecni-urad/uzemni-plan

V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona může každý k návrhu zprávy uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 9.1.2023.

Dále je návrh zprávy dle § 47 odst. 2 stavebního zákona zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a obci Bernartice nad Odrou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah návrhu zprávy vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko a sousední obce mohou uplatnit své podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.  Oprávněný investor, uvedený v seznamu oprávněných investorů, je vyrozuměn v souladu s § 23a stavebního zákona.

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Písemné připomínky, vyjádření, stanoviska a podněty lze uplatnit na adrese pořizovatele tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. č. 1/1, 741 01 Nový Jičín; datová schránka IDDS:ywmb4nc; elektronickou podatelnou se zaručeným elektronickým podpisem adresa: e-podatelna@novyjicin.cz). Písemná podání nutno opatřit identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou
Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice  nad Odrou Krajský soud v Ostravě rozsudkem  č. 79A 5/2015-71 ze dne 25. listopadu 2015  zrušil co do regulace část tohoto územního plánu. Na základě uvedeného a s odkazem na § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo obce následně rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Postupuje se obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54 stavebního zákona. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, tj. nepřezkoumatelnost stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, mají být odstraněny. V rámci návrhu Změny č.1  Územního plánu Bernartice nad Odrou je řešen tentýž obsah, který je předmětem zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě s návazností na § 5 odst. 6 stavebního zákona.  Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 8.2. 2017  do 27.3. 2017 a každý mohl do 27. 3. 2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Nyní probíhají další fáze projednání a následovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou.


Obec Mořkov

Změna č. 3 Územního plánu Mořkov

Projektant v současné době pracuje na návrhu Změny č. 3.