Efektivní systém plánování sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního plánování II.

 

Projekt : Efektivní systém plánování sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního plánování II. (zkrácený název : Nový Jičín – vstříc sociálním službám II.)

Registrační číslo projektu : CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006540

Doba trvání projektu:
Zahájení: 1. 1. 2018
Ukončení: 31. 12. 2019
Doba trvání: 24 měsíců

Hlavní záměr:
Projekt je nastaven jako synergický rozvoj kompetencí obce Nový Jičín v procesu plánování sociálních služeb s přesahem do jeho působnosti v rámci výkonu sociální práce tj. do kompetencí obce s rozšířenou působností, tj. do oblasti zapojení dalších obcí ve správním obvodu a nastavení a posílení spolupráce s Moravskoslezským krajem. Efektivním nástrojem k tomuto rozvoji byl zvolen systém komunitního plánování.

Cílem projektu je zpracování dalšího strategického materiálu v oblasti plánování sociálních služeb, který bude nejen v rámci své dynamické části materiálem rozvojovým, zároveň budeme deklarovat tzv. síť sociálních služeb, které budou napojeny na systém financování ze strany města, kdy dojde k vyjednání finanční participace na této síti s obcemi ve správním obvodu. Aktivity projektu chceme nastavit od roku 2018 tak, aby dalším zpracovaným Komunitním plánem na další období jsme časově a logicky navazovali na stávající situaci.

Klíčové aktivity:

  • KA 02 – Spolupráce s obcemi
  • KA 03 – Vzdělávání
  • KA 04 – Dny sociálních služeb (DSS)
  • KA 05 – Diskusní fóra (Práce v pracovních skupinách)
  • KA 06 – Odborné pracovní platformy

Projekt je financován z ESF Operačního programu Zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2 770 437,50 Kč.

Struktura organizace:

 

Řídící skupina

Řídící skupina je tvořena metodickým členem vedení města, vedoucím odboru sociálních věcí, vedoucími jednotlivých diskusních fór a koordinátorem komunitního plánování. Řídící skupina pracuje s výstupy z diskusních fór a odborné pracovní platformy. Vybírá prioritní návrhy zpracované ve formě jednotlivých výstupů plánu k řešení, které pak předkládá radě a zastupitelstvu. Jednání řídící skupiny je neveřejné.

Odborná pracovní platforma

Odborná pracovní platforma je pracovní skupina tvořena vedoucími diskusních fór, starosty zapojených obcí ve správním obvodu ORP Nový Jičín, vedoucím odboru sociálních věcí MěÚ Nový Jičín, zástupcem vedení/metodickým místostarostou Nového Jičína, řediteli/vedoucími poskytovatelů sociálních služeb, zástupci Moravskoslezského kraje, zástupcem platformy MAS působícím na Novojičínsku a koordinátorem komunitního plánování. Zaměřuje se na navázání spolupráce s obcemi, na získávání informací o financování zařízení obcemi a nastavení systému financování služeb v rámci OPR.

Diskusní fórum

Diskusní fórum je skupina funkčně vytvořená řídící skupinou k řešení problémů dané oblasti, členové diskusního fóra jsou zástupci triády. Zadavatelé – samospráva, poskytovatelé služeb, uživatelé služeb a veřejnost s konkrétní potřebou.

 

docx Základní listina komunitního plánování (docx, 421 KB)
docx Jednací řád KP (docx, 383 KB)