Poskytované informace podle Z106/1999 Sb. – 2015


Předmět žádosti:
Bylo požádáno o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí, jejichž zřizovatelem je Městský úřad, odbor dopravy, v rozsahu uděleného oprávnění podle § 65 zákona
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutá informace:
Žadateli byla poskytnuta informace s výpisem podle jednotlivých typů a značek vozidel v rozsahu oprávnění, které jsou uvedené ve vydaných rozhodnutích o udělení oprávnění k provozování SME s identifikačními údaji o příslušných stanicích měření emisí.

Přílohy: bez příloh

Zpracoval: Ing. Čestmír Peiger, odbor dopravy, 16. 12. 2015


Předmět žádosti:
Žadatelka požadovala informace spočívající v zaslání přehledu držitelů psů, kteří jsou v držení fyzických osob a právnických osob se sídlem v Novém Jičíně, evidovaných na území města Nový Jičín v rodinných a bytových domech, případně v sídlech a provozovnách podnikatelů.

Poskytnutá informace:
Žadatelce byly poskytnuty informace o adresách sídel držitelů psů – právnických osob a podnikatelích – fyzických osobách. Informace o držitelích psů – fyzických osobách nebyly s ohledem na ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, žadatelce poskytnuty. Ve věci neposkytnutí těchto osobních údajů bylo vydáno samostatné rozhodnutí o odmítnutí části žádosti dne 24.11.2015 pod č. j. OF/83101/2015.

Příloha: bez příloh

Zpracoval: Ing. Jiří Kramoliš, úsek pohledávek, finanční odbor, 24.11.2015


Předmět žádosti
Žadatel požádal o kopii listin ze znaleckého posudku pro vyhotovení pasportu stavby.

Poskytnutá informace:
Požadované informace byly žadateli poskytnuty formou předání kopií požadovaných listů ze znaleckého posudku pro vyhotovení pasportu stavby.

Přílohy: Bez příloh

Zpracoval: OMRI, oddělení majetku a komunálního hospodářství, 19.10.2015


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí důvodové zprávy k Nařízení města Nový Jičín č. 1/2014

Poskytnutá informace:
Důvodová zpráva
Tržní řád.

Město Nový Jičín má v současné době platný Tržní řád vydaný jako nařízení města č. 2/2005. Základem pro jeho přijetí je zmocnění dané obci podle § 18 živnostenského zákona. Za několik let jeho účinnosti došlo k významným změnám jak v náhledu na právní podstatu těchto nařízení, tak i na obecnou potřebu regulace konání, které lze prostřednictvím této normy dosáhnout.
V loňském roce byly provedeny první kroky k novelizaci tohoto nařízení, ale následně byla tato činnost pozastavena ve vazbě na očekávání účinnosti NOZ.
V letošním roce, po projednání ve vedení města, přípravy novely TŘ opět pokračovaly.
Radě města je předkládáno nové znění Tržního řádu, nikoliv pouze úpravy, či doplnění. Nově jsou systematicky upraveny pojmy. V přílohách jsou zapracovány seznamy míst, která TŘ upravuje. Nově to znamená, že každé nové místo dotčené TŘ bude nejdříve projednáno v RM a teprve následně zařazeno pod TŘ.

Nově je zapracován zákaz podomního a pochůzkového prodeje a poskytování služeb na území celého města. Vzhledem k tomu, že Pravidla pro vydávání nařízení obcí KÚ MSK, Metodické pokyny i některé závěry ÚS vyžadují pro takovýto zákaz zjištění stavu, který zákaz vyvolá či odůvodní, byla zpracována dotazníková akce na území celého města.
Dotazníková akce probíhala během měsíce února 2014. Dotazníky byly distribuovány do domácností v Novojičínském Zpravodaji, bylo je možno stáhnout elektronicky a dostatek čistých tiskopisů byl vždy připraven i u schránek určených k odevzdání. Vzhledem k jednoznačnému výsledku byl absolutní zákaz podomního i pochůzkového prodeje nebo nabízení služeb do TŘ zapracován. Ve 120 případech jsme v dotaznících obdrželi i komentář. V převážné míře mají občané negativní zkušenosti s nabídkou prodeje energií a drogistického zboží.

Výsledek dotazníkové akce:
Celkem přijato dotazníků: 419

Pro zachování podomního a pochůzkového prodeje 1 0,24%
Pro zachování pouze pochůzkového prodeje 3 0,72%
Pro zachování pouze podomního prodeje 2 0,47%
Pro zákaz pochůzkového i podomního prodeje 413 98,57%

Novelizace TŘ byla projednána a schválena Komisí obchodu, služeb a cestovního ruchu na jednání 24.2.2014. Zpracovali: Ing. Stanislav Bartoň, Bc. Pavlína Hastíková.
Informace byla poskytnuta v celém požadovaném rozsahu.

Přílohy:

Zpracoval: Bc. Pavlína Hastíková, Obecní živnostenský úřad, 30.9.2015


Předmět žádosti  
Žadatelka požadovala pro účely dědického řízení sdělení osobních údajů osoby, která se jménem a příjmením  shodovala s jejím zemřelým příbuzným, bez další identifikace.

Poskytnutá informace
S odkazem na ust. § 8a)  InfZ,   a § 10 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále dle ust.  §  81 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byla žádost žadatelky v plném rozsahu zamítnuta.
Žadatelka byla odkázána na znění příslušného § zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 13.7.2015


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků  (tajemník, vedoucí odboru) za rok 2014, odděleně plat a odměna u každé osoby, a to v elektronickém podobě, bude-li to možné.

Poskytnutá informace:
Požadované informace byly žadateli poskytnuty s ohledem na jejich charakter a s ohledem na potřebu ochrany práv dotčených osob a jejich možnosti řádně uplatňovat svá práva a chráněné zájmy pouze v listinné podobě. Touto cestou se zveřejňuje pouze doprovodná informace.

Zpracoval: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního, dne 10.7.2015


Předmět žádosti:
Bylo požádáno sdělení členění a velikosti okenních otvorů v bytovém domě v Novém Jičíně-Dolním Předměstí včetně příslušné části výkresové dokumentace.

Poskytnutá informace:
Žadateli byla poskytnuta informace a současně kopie části projektové dokumentace stavby, z níž byly okenní otvory patrné.

Přílohy: —-

Zpracoval: Ing. Petr Adamec, odbor ÚPSŘ, 15.6.2015


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ohledně počtu rozhodnutí, jimiž byla zrušena povolení k provozování výherních hracích přístrojů pro rozpor s obecně závažnou vyhláškou, vydanou Městem Nový Jičín za období od roku 1998 do roku 2011 a žádost o zaslání kopie takových rozhodnutí

Poskytnutá informace:
1/  V letech 1998 – 2008 nemělo Město Nový Jičín obecně závaznou vyhlášku, která by regulovala provozování výherních hracích přístrojů na jeho území.
2/  Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, která podle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích) pozitivně vymezila 18 míst pro provoz VHP, nabyla účinnosti dne 17. 4. 2009 a byla nahrazena Obecně závaznou vyhláškou č. 12/2011 o stanovení míst pro sázkové hry dle § 2 písm. e), g), i), l), m), n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2012, její účinnost a platnost trvá.
3/  Rozhodnutí o zrušení povolení k provozování výherních hracích přístrojů po vydání obecně závazné vyhlášky pro rozpor s obecně závaznou vyhláškou za období 2009 – 2011 vydána nebyla.
Informace byla poskytnuta v celém požadovaném rozsahu.

Přílohy:

Zpracoval: Zdeňka Mlčochová, Obecní živnostenský úřad, 2.6.2015


Předmět žádosti
žádost o poskytnutí informace dle zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací týkající se poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města občanům, mimo stávající dávkový systém hmotné nouze.

Poskytnutá informace:
K osmi otázkám jsme se kompletně vyjádřili  tzn. v požadovaném rozsahu (v tom, zda poskytujeme příspěvky, kolika osobám a v jaké výši byly prostředky z rozpočtu města v roce 2014  poskytnuty, jaké jsou kritéria poskytování a pod).

Zpracoval: Daniela Susíková, odbor sociálních věcí, 19.5.2015


Předmět žádosti:
Žádost o soupis registrovaných významných krajinných prvků v k.ú. Nový Jičín – Město, Nový Jičín – Horní Předměstí, Nový Jičín – Dolní Předměstí, Kojetín u Starého Jičína, Loučka u Nového Jičína, Straník, Žilina u Nového Jičína

Poskytnutá informace:
Poskytnutí soupisu významných krajinných prvků registrovaných v k.ú. Nový Jičín – Město, Nový Jičín – Horní Předměstí, Nový Jičín – Dolní Předměstí, Kojetín u Starého Jičína, Loučka u Nového Jičína, Straník, Žilina u Nového Jičína ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění), s návazností na vyhlášku č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to v plném rozsahu, v požadované písemné formě v podobě tabulek ve formátu xlsx (5 stran) a s odkazem na veřejně přístupné informační zdroje (územně analytické podklady ORP Nový Jičín a katastr nemovitostí), s odesláním informace prostřednictvím datové schránky.

Přílohy:
pdf Příloha k informaci dle Z-106/1999 (18.5.2015) (pdf, 491 KB)
pdf Soupis významných krajinných prvků (5 stran) v k.ú. Nový Jičín – Město, Nový Jičín – Horní Předměstí, Nový Jičín – Dolní Předměstí, Kojetín u Starého Jičína, Loučka u Nového Jičína, Straník, Žilina u Nového Jičína (5 stran) (pdf, 3 MB)

Zpracoval: Hana Hůlová, Ing., odbor životního prostředí, 18.5.2015


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval  v žádosti dle InfZ ze dne 28.04.2015 kopii mandátní smlouvy mezi JUDr. Kubicovou a povinným subjektem ve věci právního zastoupení v kauze Město NJ vs. JUDr.Jaromír Kubis  a dále požadoval zcela jasnou odpověď, kolik dosud zaplatil povinný subjekt za poskytnutí právních služeb výše jmenované advokátky v předmětné kauze.

Poskytnutá informace:
Žadateli byla poskytnuta kopie mandátní smlouvy ze dne 15.9.2011, která je ostatně zveřejněna na webu města Nový Jičín.

Příloha: pdf Příloha k informaci dle Z-106/1999 (5.6.2015) (pdf, 218 KB)

Zpracoval: JUDr.Dagmar Veličková, Kancelář úřadu, 6.5.2015


Předmět žádosti  
Žadatel požaduje podle InfZ  zaslání  kopie kompletního přestupkového spisu konkrétní sp. značky.

Poskytnutá informace
Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle InfZ.
Problematikou tzv. „nahlížení do spisu“ a  s tím korespondujícími požadavky podle InfZ se opakovaně zabývaly později některé instituce, čímž došlo k překonání žadatelem zmíněných judikátů. Žadatel byl odkázán  např. na rozsudky NSS č. j. 2 As 38/2007 – 78 nebo 7 Ans 18/2012 – 27. Z těchto lze jednoznačně dovodit, že úprava institutu nahlížení do spisu požadavek komplexnosti úpravy splňuje.
Požaduje-li tedy účastník řízení kopii předmětného spisového materiálu, vzhledem k tomu, že nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu je natolik zvláštní procedurou, se informační zákon vůbec neužije. To sice neznamená, že správní řád jakožto celek je vůči informačnímu zákonu zvláštním předpisem, avšak jde-li fakticky o realizaci procesního práva účastníka řízení na seznámení se s obsahem spisu, má přednost aplikace § 38 správního řádu před informačním zákonem.

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 4.5.2015


Předmět žádosti:
Žádost o sdělení ze dne 3.4.2015, zda bylo na výrobní a skladovací objekt vydáno kolaudační rozhodnutí.

Poskytnutá informace:
Žadateli byla dne 15.4.2015 sdělena požadovaná informace.

Přílohy: Bez příloh.

Zpracoval: Ing. Petr Adamec, odbor ÚPSŘ, 21.4.2015


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval v souvislosti se soudním sporem mezi povinným subjektem a žalovaným JUDr.Jaromírem Kubisem  sdělení:
1. částky za právní služby, která byla zaplacena bývalému právnímu zástupci v uvedeném sporu a sice JUDr.Ondřejovi Michnovi za období, po které jmenovaný zastupoval povinný subjekt při uvedeném sporu,
2. částky za právní služby, která byla zaplacena  současnému právnímu zástupci v uvedeném sporu a sice JUDr. Ritě Kubicové za období, po které jmenovaná zastupuje povinný subjekt při uvedeném sporu,

Poskytnutá informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace – viz příloha

Příloha: pdf Příloha k poskytnuté informaci dle Z-106/1999 (21.4.2015) (pdf, 284 KB)

Zpracoval: JUDr. Dagmar Veličková, Kancelář úřadu, MěÚ Nový Jičín, 21.04.2015


Předmět žádosti:
Žadatel požádal dne 07.04.2015 o informaci podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o zaslání přehledu nákupu vozové techniky pro Technické služby města Nového Jičína za rok 2013 a 2014 včetně cen, tovární značky a účelu využití.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta na žádost žadatele elektronicky v požadovaném rozsahu takto:

Vozový park Použití Dotace ze SFŽP nebo od zřizovatele Podíl TSM – cena včetně DPH Cena včetně DPH celkem
Samosběrný čistící vůz – MB UNIMOG Čištění komunikací v Novém Jičíně a jeho městských částech 4973999,99 1826969,01 6800969,00
Vysokozdvižná montážní plošina – IVECO Výškové práce související s veřejným osvětlením 2032800,00 235950,00 2268750,00

Přílohy: Bez příloh.

Zpracoval: Ing. Vladimír Bartoň, vedoucí odboru majetku, rozvoje a investic, 21.04.2015


Předmět žádosti
Žadatel požaduje podle InfZ  zaslání  kopie kompletního přestupkového spisu konkrétní sp. značky, kdy sám je účastníkem tohoto řízení.

Poskytnutá informace:
Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle InfZ.
Žadatel byl odkázán  např.  na rozsudky NSS č. j. 2 As 38/2007 – 78 nebo 7 Ans 18/2012 – 27.  Z těchto lze jednoznačně dovodit, že požaduje-li tedy účastník řízení kopii předmětného spisového materiálu, vzhledem k tomu, že nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu je natolik zvláštní procedurou, se informační zákon vůbec neužije. To sice neznamená, že správní řád jakožto celek je vůči informačnímu zákonu zvláštním předpisem, avšak jde-li fakticky o realizaci procesního práva účastníka řízení na seznámení se s obsahem spisu, má přednost aplikace § 38 správního řádu před informačním zákonem.

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 25.3.2015


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Poskytnutá informace:
Žadateli byla poskytnuta kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Přílohy: nejsou

Zpracoval: Ing. Petr Adamec, odbor ÚPSŘ, 13.3.2015


Předmět žádosti  
Žadatel požaduje podle InfZ  zaslání  kopie kompletního přestupkového spisu konkrétní sp. značky.

Poskytnutá informace
Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle InfZ
Problematikou tzv. „nahlížení do spisu“ a  s tím korespondujícími požadavky podle InfZ se opakovaně zabývaly později některé instituce, čímž došlo k překonání žadatelem zmíněných judikátů.  Žadatel byl odkázán  např.  na rozsudky NSS č. j. 2 As 38/2007 – 78 nebo 7 Ans 18/2012 – 27.  Z těchto lze jednoznačně dovodit, že úprava institutu nahlížení do spisu požadavek komplexnosti úpravy splňuje.
Požaduje-li tedy účastník řízení kopii předmětného spisového materiálu, vzhledem k tomu, že nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu je natolik zvláštní procedurou, se informační zákon vůbec neužije. To sice neznamená, že správní řád jakožto celek je vůči informačnímu zákonu zvláštním předpisem, avšak jde-li fakticky o realizaci procesního práva účastníka řízení na seznámení se s obsahem spisu, má přednost aplikace § 38 správního řádu před informačním zákonem.

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 11.3.2015


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti bylo poskytnutí informací o radních města Nový Jičín od roku 2002 do roku 2014 (jméno a politická strana, za kterou byli zvoleni).

Poskytnutá informace:
Žadateli byla poskytnuta informace o radních města Nový Jičín ve volebním období 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018.

Přílohy: pdf Přehled členů Rady města Nový Jičín (pdf, 60 KB)

Zpracoval: Ing. Jitka Štecová, Kancelář úřadu, 25.02.2015


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval v bodě 2) předmětné žádosti, k jejímuž vyřízení je kompetentní odbor správních činností,   tyto informace:
2) „Ve věci přestupku zastupitele obce ……… XY  sdělte druh trestu, pokud byl  uložen, v jaké výši a výši nákladů řízení  – č.j. OSČ/…………..“.
Vyřízením bodu 1) předmětné žádosti byl pověřen jiný úsek městského úřadu.

Poskytnutá informace (zkráceně):
K bodu 2)
Pod odbor správních činností spadá oddělení správních deliktů, které řešilo ve správním řízení přestupek  zastupitele a bývalého radního obce …XY… dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů.  Jelikož se jedná o osobu „veřejnou“, bylo rozhodnuto o poskytnutí informace v plném rozsahu (původní rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace bylo zrušeno autoremedurou).

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 17.2.2015


Předmět žádosti:
Žádost o sdělení, zda bylo na novostavbu průmyslového objektu vydáno kolaudační rozhodnutí.

Poskytnutá informace:
Žadateli bylo sděleno, že pro užívání stavby bylo stavebníkovi vydáno povolení ke zkušebnímu provozu, žadateli bylo vyhověno a informace byla poskytnuta.

Přílohy:

Zpracoval: Ing. Petr Adamec, odbor ÚPSŘ, 17.2.2015


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti bylo poskytnutí informací formou nahlédnutí do spisu sp. zn. 18967/2014, MPZ č. 2712 a to dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutá informace:
Žadatelem bylo nahlédnuto do spisu. Informace byly poskytnuty v celém požadovaném rozsahu, s výjimkou osobních údajů dalších zúčastněných osob.

Přílohy: Žádné.

Zpracoval: Mgr. Zuzana Piteráková, Odbor majetku, rozvoje a investic, 16.02.2015


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o poskytnutí informace k  počtu zaměstnanců města (bez městské policie) za období 2006 – 2014.

Poskytnutá informace:
Žadateli byla požadovaná informace zaslána e-mailem. Počet zaměstnanců města (bez městské policie) za období 2006 – 2014 byl:
Kalendářní rok – Počet zaměstnanců
2006 – 186
2007 – 188
2008 – 190
2009 – 197
2010 – 193
2011 – 192
2012 – 199
2013 – 199
2014 – 206

Přílohy: Bez přílohy

Zpracoval: vedoucí odboru organizačního, Mgr. Zdeněk Petroš, 15.2.2015


Předmět žádosti  
Odbor správních činností se zabýval bodem 2) předmětné žádosti, kterou se žadatel domáhal sdělení druhu trestu, byl-li konkrétnímu pachateli přestupku uložen, v jaké výši a dále požadoval sdělit výši nákladů řízení.

Poskytnutá informace
S odkazem na ust. § 8a)  InfZ,  dále dle ust. § 4 písm. a), b) a § 10 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále dle ust.  §  81 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byla žádost žadatele v těchto věcech  zamítnuta a bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací k bodu 2) předmětné žádosti.

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 4.2.2015


Předmět žádosti:
Žadatel požádal o poskytnutí informace, na základě jakého rozhodnutí či opatření obecné povahy byla na pozemku parc.č. 293/40 či 293/24 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí umístěna dopravní značka: “zákaz stání”.

Poskytnuta informace:
Žadateli byl poskytnut “Souhlas k umístění DZ”. Jelikož obsahoval osobní údaje, tyto byly znečitelněny a vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti v části osobních údajů.

Přílohy: pdf Souhlas s umístěním DZ (pdf, 59 KB)

Zpracoval: Vladislava Šustková, odbor dopravy, 29.01.2015


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval:
1. Kopii stavebního povolení na stavbu kiosku na pozemku parc.č. 935/2 k.ú. Rybí stavebníka Jaroslavy Veřmiřovské, bytem Rybí 355.
2. Kopii rozhodnutí ve věci přestupku zastupitele obce Rybí Petra Skalky čj. OSČ/70408/2014.
3. Kopii rozhodnutí č. j. KPP 174,187/03 Pch, které vydal Městský úřad Nový Jičín dne 23.4.2003 a kopii rozsudku Okresního soudu v NJ ze dne 14.12.2004 č.j. 53 Nc 2912/2004.
4. Kopii odvolání ve věci žaloby proti žalovanému JUDr. Jaromíru Kubisovi, v řízení vedeném  u Krajského soudu v Ostravě pod č. j. 11 Cm 122/2009.

Poskytnutá informace:
K žádosti dle bodu 1. byla poskytnuta kopie územního souhlasu stavebního úřadu ze dne 1.2.2010 č.j.:ÚPS/1149/2010, na základě kterého mohla paní Jaroslava Veřmiřovská, bytem Rybí 355, 742 65 Rybí, na pozemku parcela číslo 935/2 v katastrálním území Rybí realizovat stavbu “kiosek rychlého občerstvení”. Stavba nevyžadovala vydání ohlášení ani stavebního povolení.
Žadateli byla poskytnuta kopie požadovaná pod bodem  4. a bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti v části, neboť požadovaný dokument obsahoval osobní údaj, který byl v poskytnutém dokumentu znečitelněn.
K žádosti obsažené v bodě 2. bylo vydáno Odborem správních činností Městského úřadu rozhodnutí o odmítnutí žádosti z důvodu ochrany osobních údajů.
K žádosti obsažené v bodě 3. bylo vydáno Odborem správních činností Městského úřadu rozhodnutí o odmítnutí žádosti z důvodu, že Městský úřad takovými informacemi nedisponuje.

Přílohy:
pdf Kopie územního souhlasu stavebního úřadu ze dne 1.2.2010 č.j.:ÚPS/1149/2010 (pdf, 1 MB)
pdf Kopie odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 11 Cm 122/2009-322 (pdf, 1 MB)

Zpracoval: Mgr. Lucie Štěpánová, Kancelář úřadu, 27.1.2015


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval:
1. Kopii rozsudku Krajského soudu v Ostravě ve věci Město Nový Jičín vs. JUDr. Jaromír Kubis a  č. j., pod kterým  projednává odvolání v této věci Vrchní soud v Olomouci.
2. Ve věci přestupku zastupitele obce Rybí Petra Skalky sdělení druhu trestu, pokud byl uložen, výše trestu a výše nákladů řízení.

Poskytnutá informace:
K žádosti pod bodem 1 byla poskytnuta  požadovaná kopie a vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti v části, neboť Město Nový Jičín požadovanou informaci o čísle jednacím dosud nemá k dispozici.
K žádostem obsaženým v bodě 2. bylo vydáno Odborem správních činností Městského úřadu samostatné rozhodnutí o odmítnutí žádosti, z důvodu ochrany osobních údajů.

Přílohy: pdf Kopie rozsudku Krajského soudu v Ostravě č.j. 11 Cm 122/2009-322 (pdf, 649 KB)

Zpracoval: Mgr. Lucie Štěpánová, Kancelář úřadu, 27.1.2015


Předmět žádosti:
Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2015 s uvedením informací – název projektu, stručný popis projektu, rozpočet v mil.Kč, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Poskytnutá informace:
Byla poskytnuta dvěma různým žadatelům stejná informace v požadovaném rozsahu viz. níže:

Dobrý den,
v příloze zasíláme tabulku se seznamem akcí plánovaných pro rok 2015.
Město Nový Jičín veškeré tyto akce průběžně zveřejňuje na profilu zadavatele https://www.softender.cz/home/profil/novyjicin;jsessionid=B84291A5DF674161758F0E617B2A96A6, kde jsou uvedené veškeré podrobné informace – rozpočet, projektová dokumentace, termíny realizace.

Přílohy: pdf Tabulka (pdf, 310 KB)

Zpracoval: Ing. Blanka Zagorská, Odbor majetku, rozvoje a investic, 19.1.2015


Předmět žádosti:
Žádost o zaslání informací o veřejném osvětlení v majetku města Nový Jičín na základě zaslaných dotazů.

Poskytnutá informace:
Byla poskytnuta informace v požadovaném rozsahu.

Přílohy: pdf Odpověď na požadované dotazy. (pdf, 225 KB)

Zpracoval: Ing. Blanka Zagorská, Odbor majetku, rozvoje a investic, 19.1.2015


Předmět žádosti:
Žádost žadatele se týkala poskytnutí kopií dvou rozhodnutí, vztahujících se k řízení o přestupcích dvou konkrétních fyzických osob z r. 2014 a 2003 a dále poskytnutí kopie rozsudku Okresního soudu Nový Jičín jedné z uvedených osob z r. 2004.

Poskytnutá informace
S odkazem na ust. § 8a)  InfZ,  dále dle ust. § 4 písm. a), b) a § 10 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále dle ust.  §  81 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byla žádost žadatele v těchto věcech  zamítnuta.
V případě, kdy žadatel požadoval kopii rozhodnutí z r. 2003 a k tomu se vztahující i kopii rozhodnutí soudu z r. 2004, byla žádost odmítnuta s vysvětlením, že takovýto spis byl již skartován.

Zpracovala: Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí odboru správních činností, 12.1.2015