Poskytované informace podle Z106/1999 Sb. – 2023

Předmět žádosti:
Žadatel požadoval tyto informace:

  1. Zda přestupky dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupky“), projednává obecní úřad či obec prostřednictvím zaměstnanců, čí zda je k projednání zřízena přestupková komise?
  2. Z kolika členů se přestupková komise skládá, jestliže je zřízená?
  3. Na základě jakého právního vztahu vykonávají členové přestupkové komise činnost přestupkové komise? Zejména zda na základě pracovněprávního vztahu, příkazní smlouvy, smlouvy o právní pomoci či jiného právního vztahu.
  4. Jaká byla výše odměny jednotlivých členů přestupkové komise, a to jednotlivě v letech 2021 a 2022? Samostatně označte výši odměny předsedy přestupkové komise. Pokud je tato skutečnost patrná s pracovněprávního vztahu, příkazní smlouvy, smlouvy o právní pomoci či jiného právního vztahu, žádám Vás o předložení tohoto dokumentu.
  5. Kolik přestupků projednala (vč. odložených přestupků) přestupková komise v roce 2021 a v roce 2022?
  6. Kolik z projednaných přestupků skončilo odložením věci, a to jednotlivě v roce 2022 a v roce 2021?
  7. V případě, že je agenda přestupků vykonávána jinou obcí, žádám o předložení veřejnoprávní smlouvy.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta – viz příloha.

Příloha:
pdf Odpověď (pdf, 62 KB)

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, vedoucí odbor přestupkových agend, dne 24.02.2023


Předmět žádosti:
Seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem Nový Jičín na rok 2023 a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů je žádána pouze informace týkající se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury).

Poskytnutá informace:
Dne 18.01.2023 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace zasláním do datové schránky. Viz příloha.

Přílohy:
pdf Poskytnutí informace na žádost čj. 8694/2023/ORI-Pos (pdf, 604 KB)

Zpracovala:
Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic, 18.01.2023


Předmět žádosti:
Žádost o vysvětlení pojmu vlastnictví mostního objektu z pohledu soukromého vlastníka.

Poskytnutá informace:
Odpověď (viz příloha) byla tazateli zaslána 17.01.2023 datovou schránkou dle jeho požadavku.

Přílohy:
pdf Odpověď (pdf, 494 KB)

Zpracovala:
Ing. Kateřina Pišteková, Odbor správy majetku, 17.01.2023


Předmět žádosti:
Předmětem žádosti je poskytnutí kopie platného kanalizačního řádu v místní části Straník.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu, zaslána kopie dokumentu obsahující požadovanou informaci.

Přílohy:
pdf Odpoved_17_01_2023 (pdf, 374 KB)
pdf Kanalizacni_rad_Stranik (pdf, 1 001 KB)
pdf Jednotná kanalizace Straník (pdf, 1 007 KB)

Zpracovala:
Ing. Bc. Aneta Fojtíková, Odbor správy majetku, 17.01.2023


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.10.2022 do 31.12.2022. 

Poskytnutá informace:
Dne 05.01.2023 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, Odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 05.01.2023