Poskytované informace podle Z106/1999 Sb. – 2022

Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – ze společného souhlasu vydaného zdejším stavebním úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p na stavbu „Rekonstrukce RD“ v k. ú. Hodslavice dne 26.07.2022 pod sp.zn.:14074/2022Ko.

Poskytnutá informace:
Dne 24.11.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín, 24.11.2022


Předmět žádosti:

Žadatel požadoval tyto informace:

 1. Seznam zvolených zástupců v rozsahu titul, jméno, příjmení, zastávaná funkce v orgánech, politická příslušnost, rok narození, vše v aktuálním stavu.
 2. Seznam zaměstnanců od úrovně statutárního zástupce do úrovně vedoucího oddělení v rozsahu titul, jméno, příjmení, vznik a zastávaná funkce.
 3. Organizační struktura, organizační řád, pracovní řád, spisový a skartační řád, etický kodex, vše v aktuálním znění.
 4. Plán rozpočtu na rok 2023 aktuální projekty a programy na další období v úplném znění.
 5. Koaliční smlouva, kolektivní smlouva, fond podpory a rozsah pomoci občanům Ukrajiny po 24.2.2022, a to bytové, finanční i materiální pomoci.
 6. Seznam dodavatelů energii (teplo, teplá voda, plyn, voda, elektrická energie, jiné zdroje) od roku 2020 do současnosti v rozsahu název, IČO, sídlo, odpovědná osoba dodavatele, sjednaný objem a lhůty plnění, jednotková cena, celková cena plnění, možnost zaslat kopie příslušných smluv s dodavateli energií.
 7. Seznam zřizovaných subjektů v členění podle druhů v rozsahu název, IČO, sídlo, statutární zástupce, předmět činnosti a aktuální kontakty.
 8. Členství v orgánech i organizacích na tuzemské, evropské i mezinárodní úrovni v rozsahu název, IČO, sídlo, odpovědný zástupce, výše příspěvku.

Poskytnutá informace:
Žádost byla v části odložena, v části byl žadatel odkázán na zveřejněné informace a v části mu byly informace poskytnuty. Jako přílohy zveřejňujeme pouze informace, které byly zpracovány  v elektronické podobě, a to přílohy  1., 2., 4., 5., 6 Dopisu ad 2.

Přílohy:
pdf Odložení a odkazy (pdf, 131 KB)
pdf Odpověď (pdf, 120 KB)
xlsx Přehled zastupitelů vedoucích (xlsx, 15 KB)
docx Seznam kulturních zařízení (docx, 19 KB)
docx Seznam školských zařízení (docx, 18 KB)
xls Účast města v (xls, 38 KB)

Zpracoval:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 18.11.2022


Předmět žádosti:
Žadatel žádal o poskytnutí těchto informací:

1) Jméno firmy, která vašemu městu půjčila výpočetní techniku pro volby do zastupitelstva v roce 2022.

2) Rozsah služby. Jednalo se pouze o zapůjčení techniky, nebo i služby s tím spojené?

3) Celkový počet zapůjčený kusů výpočetní techniky.

4) Cenu pronájmu techniky a služby s tím spojené pro volby do zastupitelstva v roce 2022.

Poskytnutá informace:
Dne 9. 11. 2022 byly žadateli datovou schránkou poskytnuty požadované informace.

Přílohy:
pdf Odpověď pod č. j. MUNJ-117819/2022/OSA-Kel (pdf, 463 KB)

Zpracoval:
Ing. Renáta Kelnarová, vedoucí Odboru správních agend, 09.11.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval zaslání v elektronické formě:

 1. Vyčíslení nákladů spojených s blokovým čištěním místní části Nový Jičín – Straník, prováděno dne 21.10.2022, tj. nákladů na přípravu, realizaci a kontrolu odvedené práce, a to včetně nákladů mzdových.
 2. Kolik pracovníků se blokového čištění účastnilo.

z doručené žádosti ze dne 01.11.2022 pod č.j. 114331/2022.

Poskytnutá informace:
Dne 07.11.2022 byly žadateli zaslány požadované dokumenty, viz Přílohy.

Přílohy:
pdf Odpověď (pdf, 375 KB)
pdf Příloha č. 1 (pdf, 28 KB)
pdf Příloha č. 2 (pdf, 28 KB)

Zpracoval:
Ing. Aneta Fojtíková, Odbor správy majetku, dne 07.11.2022


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.07.2022 do 30.09.2022.

Poskytnutá informace:
Dne 10.10.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracoval:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 10.10.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci o množství projednaných a odsouzených přestupků podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí za období roku 2015 do současnosti. 

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta – viz příloha.

Příloha:
pdf Odpověď (pdf, 46 KB)

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, vedoucí Odboru přestupkových agend, 30.08.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval doplnění informace poskytnuté MěÚ  k jeho žádosti ve věci Strategického plánu rozvoje města, Akčního plánu , Koncepce sociální dopravy a budování parkovacích míst ve městě.

Poskytnutá informace:
Viz příloha

Přílohy:
pdf Dopis č.j.  MUNJ-78851/2022/OKVM-Ve (pdf, 76 KB)

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 10.08.2022


Předmět žádosti:
Vážení, v souvislosti se stavem ztráty našich asi 101 miliónů Kč mě zajímá, jaké důsledky bude mít tato ztráta – v podstatě skoro celého našeho čistého ročního příjmu – na naše město, co konkrétně –  ze SPRM na roky 2021 – 2027 a Akčních plánů na roky 2022 a 2023, případně další roky – bude muset býti posunuto, odloženo nebo dokonce zrušeno?

Poskytnutá informace:
Viz příloha

Přílohy:
pdf Dopis č.j.MUNJ-77955/2022/OF-St (anonymizovaný) (pdf, 99 KB)

Zpracovala:
Ing. Jarmila Straková, vedoucí Odboru finančního, 08.08.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace:

 • ke stavbě vedle kostela na k.ú. Loučka u Nového Jičína
 • k poskytnutým dotacím ve volebním období 2018-2022, o nichž rozhodlo Zastupitelstvo města.

Poskytnutá informace:
Informace byla v části ad 1) poskytnuta (soukromý pozemek, stavba RD), v části ad 2) byl žadatel odkázán na zveřejněné informace – viz usnesení ZM : https://www.novyjicin.cz/zasedani-zm-2018-2022/

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková Dagmar, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 08.08.2022


Předmět žádosti:
Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká; sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu; zaslání kopií rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst.4 a § 129 stavebního zákona od 01.02.2022 doposud. 

Poskytnutá informace:
Dne 01.08.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nový Jičín dne 01.08.2022


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.04.2022 do 30.06.2022. 

Poskytnutá informace:
Dne 13.07.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 13.07.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace týkající se ukrajinských uprchlíků a parkování ve městě.

Poskytnutá informace:
Informace byly poskytnuty viz příloha 

Přílohy:
pdf Dopis č.j. MUNJ-67812/2022/OKVM-Ve (pdf, 169 KB)
pdf Příloha – docházka ukrajinských dětí do MŠ NJ k 23.06.2022 (pdf, 157 KB)

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kancelář vedení města, 13.07.2022


Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí rozhodnutí č.j. MUNJ-16812/2022/OPA.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta – viz příloha.

Přílohy:
pdf Odpověď (pdf, 39 KB)
pdf Příkaz (pdf, 230 KB)

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 04.07.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval tyto informace:

 1. Jaké jsou průměrné náklady našeho města na 1 zastupitele za celé čtyřleté volební období v letech 2018-2022?
 2. Jaké byly výnosy z uložených „volných finančních prostředků“ ve Sberbank za rok 2020 a 2021?
 3. Na co byly tyto výnosy použity?
 4. Kolik dělaly a dělají úroky, které jsme museli zaplatit za úvěr ve výši 100 mil. Kč od jeho uzavření? Kolik peněz z tohoto úvěru už bylo vyčerpáno a na co?
 5. Má naše město uzavřenu smlouvu s firmou Techem?

Poskytnutá informace:
Viz příloha

Přílohy:
pdf Sdělení k žádosti (pdf, 551 KB)

Zpracovala:
Mgr. Lucie Štěpánová, odbor kancelář vedení města, dne 04.07.2022


Předmět žádosti:

Žadatel požadoval tyto informace :

 1. Jak velké budou plochy bytů v nově zrekonstruovaném objektu bývalého “Domu sester”, ve kterém mají být tzv. “startovní byty” pro mladé ??
 2. Jaká je aktuální tržní cena za m² obytné plochy v tomto roce – 2022.
 3. Jaké náklady Městú byly vynaloženy na práci “Kontrolního výboru” a “Finančního výboru” ZM za toto volební období ??
 4. Jaké náklady Městú byly vynaloženy na práci ostatních komisí, výborů a poradních orgánů v tomto volebním období ??
 5. Jaké náklady Městú byly vynaloženy na práci Zastupitelstva města Nového Jičína v tomto volebním období ??
 6. Jaké jsou výše platů starosty a místostarostů Městú v tomto volebním období ???

Poskytnutá informace:
Viz příloha

Přílohy:
pdf Sdělení k žádosti č.j. MUNJ-46557/2022/OKVM-Ve ze dne 13.05.2022 (pdf, 253 KB)

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, odbor kancelář vedení města, 13.05.2022


Předmět žádosti:
Dotaz se týkal prováděné opravy místní komunikace ve Straníku a hospodaření se vzniklým recyklátem. 

Poskytnutá informace:
V návaznosti na Váš dotaz ze dne 12. 4. 2022 sdělujeme následující:

Ad1) Asfaltový recyklát vyfrézovaný ve Straníku byl v souladu se smlouvou o dílo č. V2021-394/OR částečně použit na vytvoření zpevněných krajnic a zbytek byl – v souladu se smlouvou – odvezen na skládku.

Ad2) V dodavatelském rozpočtu je uvedena položka na odvoz recyklátu a jeho skládkování. V loňském roce jsme na základě dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo část recyklátu uložili na pozemcích města a ponechali k lokálním opravám místních komunikací. Tato skutečnost byla zohledněna v dodatku odečtením poplatku za skládkování.

Zpracovala:
Ing. Michaela Mrklovská, odbor rozvoje a investic, 03.05.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace  k internímu auditu ve věci nakládání s volnými finančními prostředky města NJ v letech 2020-2022. 

Poskytnutá informace:
Informace byly poskytnuty viz příloha.

Přílohy:
pdf Dopis č.j. MUNJ-38599/2022/OKVM-Ve (pdf, 375 KB)

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, odbor kancelář vedení města, 25.04.2022


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.01.2022 do 31.03.2022. 

Poskytnutá informace:
Dne 11.04.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, 11.04.2022


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – výsledky odběrů vzorků pitné vody v Novém Jičíně – v místní části Straník.

Poskytnutá informace:
Dne 07.04.2022 byla žadateli poskytnuta informace v celém rozsahu. Byly zaslány kopie protokolů o odběru odpadních vod. Datovou schránkou byly žadateli informace odeslány.

Přílohy:
pdf Protokol o pitné vodě (pdf, 328 KB)

Zpracovala:
Ing. Aneta Fojtíková, referent Odboru správy majetku, 07.04.2022


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – výsledky odběrů vzorků z kanalizační sítě v Novém Jičíně – v místní části Straník.

Poskytnutá informace:
Dne 06.04.20022 byla žadateli poskytnuta informace v celém rozsahu. Byly zaslány kopie protokolů o odběru odpadních vod. Datovou schránkou byly žadateli informace odeslány.

Přílohy:
pdf Protokol o odběru odpadních vod (pdf, 456 KB)

Zpracovala:
Ing. Aneta Fojtíková, referent Odboru správy majetku, 06.04.2022


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v poskytnutí informací týkající se dopravního přestupku, kterého se dopustil vedoucí odboru města Nový Jičín.

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta dne 30.03.2022.

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 06.04.2022


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu.

Poskytnutá informace:
Žádost byla podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta rozhodnutím.

Přílohy:
pdf Rozhodnutí (pdf, 78 KB)

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 28.03.2022


Předmět žádosti:
Žadatelka požadovala informace ke statickým radarům na území města, vybraným pokutám. Dále požadovala informaci k počtu nezaměstnaných ve městě a  žádala o zaslání sazebníku úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutá informace:
Žádost byla v části odložena, protože žadatelka požadovala informace, které nespadají do působnosti povinného subjektu. V ostatním byly informace poskytnuty-viz příloha.

Přílohy:
pdf Dopis č.j. MUNJ-27658/2022/OKVM-Ve ze dne 23.03.2022 (pdf, 87 KB)
pdf Příloha (pdf, 180 KB)

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, odbor kancelář vedení města, 23.03.2022


Předmět žádosti:
Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká; sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu; zaslání kopií rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst.4 a § 129 stavebního zákona od 01.11.2021 doposud. 

Poskytnutá informace:
Dne 16.03.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc.Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 18.03.2022


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu. 

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v části týkající se obsahu spisu, v části týkající se úředního záznamu sepsaného policisty a kopie protokolu o ústním jednání byla žádost dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta rozhodnutím.

Přílohy:
pdf Rozhodnutí (pdf, 77 KB)

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 02.03.2022


Předmět žádosti:
Žádost spočívá v zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu. 

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v části týkající se obsahu spisu, v části týkající se úředního záznamu sepsaného policisty a kopie protokolu o ústním jednání byla žádost dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta rozhodnutím. 

Přílohy:
pdf Rozhodnutí (pdf, 78 KB)

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 02.03.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informace pro účely zpracování studie o financování sportu městy a obcemi. 

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta – viz příloha.

Přílohy:
pdf Sdělení č.j. MUNJ_17729_2022_OŠKS (pdf, 229 KB)

Zpracovala:
Ing. Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, 22.2.2022


Předmět žádosti:
Kolik stacionárních radarů má váš úřad ve správě, včetně vašeho správním obvodu, respektive od kolika takových zařízení váš úřad zpracovává pokuty? 

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta v celém požadovaném rozsahu.

2. Pokud takové zařízení existuje.

2.1. Jaký typ měření (Úsekové měření, nebo měření okamžité rychlosti)
2.1.1. V jakém směru měří (V jednom, nebo v obou)
2.2. Umístění těchto radarů a kdy byly uvedeny do provozu
2.2.1. GPS pozice
2.2.2. Obec a název ulice, nebo číslo komunikace
2.2.3. Rok uvedení do provozu

Stanoviště:1
2.1.    Jedná se o okamžité měření rychlosti.
2.1.1. Radar měří v obou směrech
2.2.1. Souřadnice: 49.5897620N, 18.0165612E
2.2.2. Revoluční u čp. 2214, Nový Jičín
2.2.3. Březen 2020

Stanoviště:2
2.1.    Jedná se o okamžité měření rychlosti.
2.1.1. Radar měří v obou směrech
2.2.1. Souřadnice: 49.5925000N, 17.9988800E
2.2.2. Palackého u domu č.p. 1987/76, Nový Jičín
2.2.3. Leden 2021 

Přílohy:
pdf Odpověď 106, radary 2022 (pdf, 124 KB)

Zpracoval:
Bc. Daniel Rýdel, ředitel Městské policie Nový Jičín, dne 23.02.2022


Předmět žádosti:
Žadatelka požadovala informace :

 • týkající se výše měsíčních odměn starosty a místostarostů
 • platový výměr ředitelky Základní školy Komenského 68, Nový Jičín.

Poskytnutá informace:
Informace ad 1) byly poskytnuty – viz příloha.

Informace ad 2) poskytnuta nebyla a žádost o informace v této části byla  rozhodnutím č.j.MUNJ-17677/2022/OKVM-Ve ze dne 22.02.2022 odmítnuta s odůvodněním, že nebyly splněny všechny čtyři podmínky pro poskytnutí informace po proběhlém testu proporcionality v souladu s platovým nálezem Ústavního soudu ze dne 17.10.2017, sp.zn.IV. ÚS 1378/16.

Přílohy:
pdf Sdělení č.j. MUNJ-17604/2022/OKVM-Ve (pdf, 134 KB)
pdf Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín (09.03.2020) (pdf, 64 KB)

Zpracovala:
JUDr.Veličková Dagmar, odbor kancelář vedení města, 22.02.2022 


Předmět žádosti:
Žadatelka požadovala informace týkající se tzv. šikanózních žádostí.

Poskytnutá informace:
Informace byly poskytnuty – viz příloha.

Přílohy:
pdf Sdělení č.j. MUNJ-17604/2022/OKVM-Ve (pdf, 105 KB)

Zpracovala:
JUDr.Veličková Dagmar, odbor kancelář vedení města, 22.02.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci o počtu vydaných rozhodnutí o spáchání přestupků podle krizového zákona v roce 2020 nebo v roce 2021.

Poskytnutá informace:
Dne 21.02.2022 byla žadateli poskytnuta následující informace: V roce 2020 bylo vydáno 41 rozhodnutí a v roce 2021 pak 70 rozhodnutí podle krizového zákona

Zpracovala:
Bc. Bohuslava Černá, odbor přestupkových agend, dne 21.02.2022


Předmět žádosti:
Žadatel požadoval informaci k investičním plánům pro rok 2022 týkající se pozemních staveb (budov).

Poskytnutá informace:
Informace byla poskytnuta-viz příloha.

Přílohy:
pdf Dopis Č.j.MUNJ-2773/2022/OKVM-Ve (pdf, 159 KB)

Zpracovala:
JUDr. Dagmar Veličková, vedoucí Odboru kancelář vedení města, dne 11.01.2022


Předmět žádosti:
Poskytnutí informací – z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění p. p. , které se týkají pozemních staveb (budov) pro právnické osoby a byly vydány našim stavebním úřadem v období od 01.10.2021 do 31.12.2021.

Poskytnutá informace:
Dne 10.01.2022 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace.

Zpracovala:
Bc. Danuše Křibíková, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 10.01.2022