Nový zákon o odpadech přináší změny ve vydávání závazných stanovisek

Nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, který vstoupil v platnost dne 01. 01. 2021, upravuje podmínky vydávání závazných stanovisek a vyjádření z hlediska nakládání s odpady.

Dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává:

  1. z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona; v závazném stanovisku může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a zajistí vysokou míru recyklace produkovaných odpadů,
  2. vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona a
  3. vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého.

Změnou dokončené stavby dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 2 odst. 5 je:

  1. nástavba, kterou se stavba zvyšuje,
  2. přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou,
  3. stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.

Vyjádření a závazné stanovisko podle § 146 odst. 3 vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má být realizován příslušný záměr. Stavebník může o výše uvedené požádat i v rámci žádosti o koordinované závazné stanovisko.

Upozorňujeme na změnu danou novým zákonem č. 541/2020 Sb., § 15 odst. 2 písm. c). Původce odpadu je povinen v případě stavební a demoliční odpadu, které sám nezpracuje, mít v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem (tato povinnost bude kontrolována a její nesplnění je přestupkem dle zákona o odpadech).

Platná legislativa upravující nakládání s odpady:

  1. zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech,
  2. vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,
  3. vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.