Černé skládky

Většina obyvatel bydlících v Novém Jičíně dá zajisté zapravdu tvrzení, že naše město je velmi krásné. O čistotu v něm se pečlivě starají Technické služby, které se opakovaně setkávají s nepořádkem vedle sběrných nádob. U kontejnerů končí zejména nábytek, elektrozařízení, stavební suť a další odpady, které zde nepatří. Eliminovaly se nám černé skládky v lesích a na okrajích města, ale přesunuly ke sběrným nádobám, toto je však chybně. Vysloužilé věci lze předat obsluze sběrných dvorů na ulici Propojovací nebo Palackého. Druhou možností je v rámci akce města objednat u Technických služeb malý případně velký kontejner (více viz webové stránky města, sekce odpadové hospodářství). Stává se téměř pravidlem, že stále častěji odloží občané tyto předměty k nádobě na směsný komunální odpad a ani si neuvědomí, že se dopouští přestupku. Za ten lze uložit pokutu až do výše 50 tis. korun.

Jako problematické je rovněž ukládání biologicky rozložitelných odpadů vedle vodních toků, a to zejména v letních měsících. Opět lze za takové chování uložit pokutu, tak jak je popsáno výše. Biologický odpad je vlastníky v rámci údržby svých pozemků ukládán na břehy koryta vodních toků. Pokud dojde k uhnívání travního drnu, jsou tyto břehy za zvýšených povodňových průtoků ohroženy erozivní činností tekoucí vody a je ohrožena stabilita vodního toku.

Ve městě se v posledních několika letech zlepšila celková situace nakládání s odpady i řešení komplexního odpadového hospodářství. Jedná se hlavně o zkvalitnění služeb v oblasti nakládání s odpady, možností a dostupností odkládání odpadu. Z těchto důvodů apelujeme na občany, kterých se uvedené týká, aby vyprodukované odpady ukládaly na obcí vyhrazená místa.