Obecní živnostenský úřad

 1. provádí výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, a zároveň provádí kontrolu navazujících a souvisejících právních předpisů,
 2. plní úkoly vyplývající ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a zároveň provádí kontrolu navazujících a souvisejících právních předpisů,
 3. vykonává kontrolní činnost nad zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, a zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v části svěřené živnostenským úřadům zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
 4. rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru, přijímá ohlášení hazardní hry a poskytuje informace nezbytné pro výkon dozoru ministerstvu (financí), dohlíží na převod daně z hazardních her,
 5. provádí živnostenskou kontrolu dle živnostenského zákona, provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v zákoně o ochraně spotřebitele,
 6. vykonává činnost Spotřebitelského ombudsmana,
 7. provádí cenovou kontrolu podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a kontrolu nakládání s odpady podnikatele (kontrola souvisejících předpisů),
 8. při zjištění porušení povinností ukládá podnikatelům pokuty formou příkazového bloku nebo připravuje podklady a vede správní či přestupkové řízení, včetně uložení úhrady nákladů řízení,
 9. při porušení zvláštních předpisů podnikatelem při provozování živnosti vypracovává podněty dotčeným orgánům, zejména orgánům dozírajícím na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgánům České obchodní inspekce,
 10. připravuje podklady pro správce daně, zejména přijímá a kontroluje ohlášení, vede evidenci, kontroluje výši uhrazeného poplatku za užívání veřejného prostranství k provozování obchodu a služeb (vyjma prostoru městské tržnice),
 11. postupuje a vykonává činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zúčastňuje se územního a stavebního řízení,
 12. připravuje a odpovídá za realizaci akcí v kompetenci odboru pořádaných nebo spolupořádaných městem,
 13. plní funkci centrálního registračního místa (CRM),
 14. přijímá žádosti a vydává osvědčení o zápisu do informačního systému evidence zemědělského podnikatele (IS EZP), provádí v něm změny na základě podání podnikatele a vydává o nich písemná vyrozumění, rozhoduje o vyřazení zemědělského podnikatele z IS EZP,
 15. projednává přestupky v 1. stupni podle:
  – zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
  – zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
  – zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
  – zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu,
  – zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v části svěřené živnostenským úřadům,
  – zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
  – zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v části svěřené živnostenským úřadům,
  – zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době,
  – zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v části svěřené živnostenským úřadům,
  – zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v části svěřené živnostenským úřadům,
  – zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v části svěřené živnostenským úřadům,
  – zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v části svěřené živnostenským úřadům,
  – zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, v části svěřené živnostenským úřadům,
  – zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v části svěřené živnostenským úřadům.