Ochrana ovzduší – Závazná stanoviska

Podle ustanovení §30 odst.1 písm.f zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zpřístupňujeme informace o podaných žádostech o závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu pro stacionární zdroje neuvedené v příloze č.2 zákona, a o závazných stanoviscích, které vydal Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, na základě těchto žádostí.