Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít:

 • občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky,
 • občan České republiky, který je omezen ve svéprávnosti, nemá povinnost mít občanský průkaz.

Občan České republiky má právo mít občanský průkaz, pokud

 •  je mladší 15 let,
 • je omezen ve svéprávnosti, nebo
 • nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Dále se vydávají dočasné občanské průkazy (bez strojově čitelných údajů):

 • s dobou platnosti na 5 měsíců z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo v důsledku katastrofy či jiné mimořádné události,
 • s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan do 2 měsíců ode dne nabytí českého státního občanství prohlášením nebo udělením.

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou občanských průkazů vydaných do 30. června 2000, které pozbývají platnosti 2. srpna 2026. Tyto občanské průkazy, které pozbydou platnosti, mohou mít ještě občané narození před 1. lednem 1936; zpravidla se jedná o občanské průkazy typu „knížka“.


Lhůty pro vydání občanského průkazu

 • občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu, byla-li žádost podána pověřenému úřadu a jako správní orgán příslušný k předání občanského průkazu je uveden pověřený úřad,
 • občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu, požádá-li o to žadatel o vydání občanského průkazu v žádosti,
 • občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu, požádá-li o to žadatel o vydání občanského průkazu v žádosti; tato lhůta neběží ve dnech pracovního klidu

Vydání občanského průkazu

 •  Občanský průkaz se vydá na žádost osoby, která má povinnost nebo právo mít občanský průkaz.
 • Za osobu mladší 15 let jedná při postupech podle tohoto zákona a vykonává práva a povinnosti podle tohoto zákona její zákonný zástupce.
 • Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona tento opatrovník.

K podání žádosti o vydání občanského průkazu nelze zmocnit jinou osobu.

Žadatel o vydání prvního občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit:

 • rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • cestovní pas České republiky se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen „cestovní pas“)

Žadatel o vydání prvního občanského průkazu, který před podáním žádosti o vydání občanského průkazu nabyl státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením, je povinen předložit:

 • rodný list a doklad o státním občanství České republiky

Žadatel o vydání prvního občanského průkazu, který ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen při podání žádosti předložit:

 • rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • cestovní pas

Žadatel o vydání nového občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dosavadní občanský průkaz.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který nemůže při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen při podání žádosti předložit:

 • rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen při podání žádosti předložit:

 • rodný list a doklad o státním občanství České republiky, nebo
 • doklad totožnosti.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání žádosti o vydání občanského průkazu, je povinen při podání žádosti předložit rovněž rozhodnutí o omezení svéprávnosti.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který před podáním žádosti o vydání občanského průkazu ukončil pobyt v cizině, je povinen při podání žádosti předložit:

 • rodný list a doklad o státním občanství,nebo
 • cestovní pas.

Žadatel o vydání nového občanského průkazu, který nemůže při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit potřebné doklady, je povinen prokázat svou totožnost jiným hodnověrným způsobem.

Za vydání občanského průkazu z důvodu uplynutí doby, na kterou byl vydán a z důvodu změny povinných údajů, zapisovaných do občanského průkazu, se správní poplatek neplatí. Správní poplatky se vybírají v těchto případech : ( položka 8 sazebníku zákona č. 643/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)


Správní poplatky

Správní poplatky na úseku občanských průkazů u občana staršího 15 let:

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 1.000,- Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 500,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra – 250,- Kč
 • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšíř. působností – 500,- Kč

Správní poplatky na úseku občanských průkazů u občana mladšího 15 let:

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 500,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 250,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra – 300,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 200,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra – 100,- Kč
 • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšíř.  působností – 300,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let ve lhůtě 30 dnů – 100,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky – 200,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy – 200,- Kč

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200,- Kč

Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla v žádosti – 100,- Kč

Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky:

 • osobám, které dosáhly věku 15 let – 200,- Kč
 • osobám mladším 15 let – 100,- Kč

Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem obce s rozšířenou působností – 100,- Kč