Výběrové řízení

Výběrové řízení č. 06/2023 – ředitel(ka) Beskydského divadla Nový Jičín

Starosta města Nový Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

ředitel(ka) Beskydského divadla Nový Jičín

Druh práce:
řízení a koordinace Beskydského divadla Nový Jičín, příspěvkové organizace, zejména na úseku veřejně prospěšných činností, služeb a správy majetku zřizovatele. Činnosti zajišťované příspěvkovou organizací:

 • veřejné scénické předvádění divadelních a koncertních děl,
 • pořádání veřejných výstav výtvarných děl,
 • vydávání tiskovin propagujících činnost organizace,
 • doplňková činnost.

Místo výkonu práce: Nový Jičín
Doba výkonu práce: na dobu neurčitou
Platová třída: 11*)
Předpokládaný nástup: 01. 07. 2023, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Další předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo v magisterském studijním programu,
 • praxe při vedení kolektivu (rozsah uveďte v životopise),
 • manažerské schopnosti a dovednosti s prokazatelnými manažerskými úspěchy (uveďte v životopise),
 • velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost rozhodování, řešení problémů,
 • svéprávnost, bezúhonnost,
 • výhodou:
  • vzdělání v magisterském studijním programu,
  • praxe s konkrétní realizací kulturních programů a akcí, praxe v příspěvkových organizacích obdobného zaměření,
  • znalost principů fungování a financování příspěvkové organizace.

Požadované doklady:

 • písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
  • přesné označení výběrového řízení,
  • jméno, příjmení a titul, místo trvalého pobytu,
  • kontaktní (doručovací) adresa, není-li shodná s místem trvalého pobytu,
  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče,
 • strukturovaný životopis uchazeče s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeče, ne starší 3 měsíců,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, u vysokoškolského vzdělání včetně dodatku k diplomu, popř. osvědčení o státní závěrečné zkoušce, jež jsou nedílnou součástí diplomu,
 • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),
 • návrh koncepce rozvoje a řízení příspěvkové organizace zpracovaný v rozsahu max. 5 stran formátu A4, která bude obsahovat:
  • návrh inovací a začlenění divadla do kulturního dění ve městě v následujících 3 letech včetně uvedení konkrétních příkladů;
  • návrh na rozvoj a řízení samotné příspěvkové organizace;
  • ekonomický výhled;
  • SWOT analýzu z pohledu uchazeče.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení č. 06/2023 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 23.03.2023. Další informace podají osobně nebo telefonicky personalistka úřadu Bc. Renáta Dvořáková, tel.: 556 768 303, ředitel Beskydského divadla Mgr. Pavel Bártek, mob.: 608 973 099 nebo tel.: 556 770 140.

Mgr. Stanislav Kopecký, v. r.
starosta

__________________________________________________________________________________
Poznámka:
*) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění