Odpadové hospodářství – směsný komunální odpad


QR kódy

Město označilo sběrné nádoby  QR kódy. Pokud nádoba nebyla lepkou označena, lze požádat viz  doc ZadostQR (doc, 82 KB) . Při vlastním označování došlo ke kontrole nádob přidělených k jednotlivým nemovitostem, tj. dle schválených pravidel RM platí, že pro 5 trvale přihlášených osob na adrese přidělena 1 popelnice o objemu 110 l, v případě kontejneru o objemu 1 100 platí 23 – 46 osob na 1 nádobu. Výjimku bude možno udělit pouze v ojedinělých případech. Pokud nádoba nebyla označena z důvodu překročení uvedeného limitu, je  nutno požádat na odboru životního prostředí se zdůvodněním překročení limitu. Další informace budou poskytnuty na Městském úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí, (kancelář č. 306, kontaktní osoba  Mgr. Eva Rusková, tel.:556 768 365, e-mail: eva.ruskova@novyjicin.cz).


Přidělování odpadních nádob – postup

V případě zájmu o přidělení odpadní nádoby nutno podat  na odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín doc ZadostQR (doc, 82 KB) .  Pro urychlení vyřízení se doporučuje nezapomenout vyplnit kontaktní telefonní číslo.

Orientační poměr činí u nádob o obsahu 110 litrů 1:5, tj. při frekvenci vývozu komunálního odpadu 1 x týdně (občanům bezplatně přidělována 1 popelnice pro 5 osob), v případě kontejnerů o obsahu 1100 litrů v poměru 1:46 (23 – 46 osob na 1 nádobu). Žádost se na odboru ŽP zaregistruje, následně pracovníkem odboru ŽP posoudí. V případě nutnosti dojde k provedení kontroly na místě, pořídí se fotodokumentace, případně jsou dožádány další podklady. Po vyhodnocení mohou nastat tyto varianty:

  1. požadavek oprávněný
    • žadatel není o kladném vyřízení vyrozuměn písemně, neboť za vyřízení žádosti se považuje fyzické předání nádoby spolu s písemným potvrzením tohoto převzetí,
  2. žádost zamítnuta
    • o této skutečnosti je žadatel odborem ŽP písemně informován, součástí je i krátké odůvodnění,
    • žadatel se upozorní na povinnost odpad třídit.

Výměna poškozených nádob

Nádoby na směsný komunální odpad, které již ukončily svoji životnost, tj. jsou poškozené, zkorodované nebo děravé, lze vyměnit. Nutno kontaktovat pracovníky Technických služeb města Nového Jičína (pan Slotík, tel. 556/764835, paní Kozáková, tel. 556/764832) a poškození nádoby nahlásit. Popelnice bude následně vyměněna.


ZP-odpadove-hospodarstvi-svoz-odpaduSvozový plán odpadů

V dokumentu xls SVOZ_SKO (xls, 33 KB) je uveden svozový plán odpadů – popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad platný od 5.4.2018.


Množství směsného komunálního odpadu za období 2012 – 2022

Rok  2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022
SKO/t 4143,36 3924,19 3853,79 3791,58 3881,07  3858,06  3920,25  3722,54 3735,62 3752,50 3618,44